top of page

Privacy verklaring

PRIVACYBELEID
1. Partijen en voorwerp
Harmonic Egg Antwerp/ Omega Silver BV
maatschappelijke zetel: Duitsveldbaan 14/0002,3111 Wezemaal

vestiging: Frankrijklei 26 eerste verdiep, 2000 Antwerpen
BELGIË
KBO/BTW: 0634.800.068
web: www.harmoniceggantwerp.be en www0harmoniceggantwerpen.be
E-Mail: harmoniceggantwerp@gmail.com
Telefoon: + 32 498 102 861
Harmonic Egg Antwerp stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante
wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: Frankrijklei26 V1, 2000 Antwerpen (hierna de "Website"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden
verzameld en verwerkt door Harmonic Egg Antwerp.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is,
die de website bezoekt of op enigerlei wijze met de website communiceert.
In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Harmonic Egg Antwerp alle
technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de
persoonsgegevens van de Gebruikers. Harmonic Egg Antwerp verbindt zich ertoe alle nodige
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in
overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").
Harmonic Egg Antwerp is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de
persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de
"Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Harmonic Egg Antwerp zich
ertoe een verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en
organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met
de Wet en de Verordening.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de website door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke
gegevens. De verwerking van deze gegevens door Harmonic Egg Antwerp, in zijn hoedanigheid
van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van
Harmonic Egg Antwerp optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Harmonic Egg Antwerp, in overeenstemming met de
hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
· Geautomatiseerde procedure
· Inschrijfformulier nieuwsbrief
· Het gebruik van cookies
· Het delen van gratis inhoud
3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn o.a. de volgende:
· De uitvoering van de aangeboden overeengekomen diensten op de website te verzekeren (o.a.
aanmaken van een account, verwerking van betalingen)
· Correspondentie/ contact i.f.v. nieuwsbrieven, voorbereidingen en opvolgingen sessies
· Correcte info i.f.v. levering goederen
· De wettelijke verplichting tot het bijhouden van de gegevens.
4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de website, Harmonic Egg
Antwerp de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, andere persoonsgegevens die de
Gebruiker verstrekt bv. door een profiel op de website aan te maken.
Harmonic Egg Antwerp verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de
voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.
5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije,
specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van
dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het
vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een
essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de
Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Harmonic Egg Antwerp. Elke
overeenkomst die Harmonic Egg Antwerp en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de
diensten en goederen die worden aangeboden op de website is onderworpen aan de aanvaarding van
het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in
dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt
en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die worden aangeboden door
Harmonic Egg Antwerp, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de
toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming
onverlet.
6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Harmonic Egg Antwerp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
8. Data Protection Officer (DPO)
De volgende persoon wordt benoemd tot 'Functionaris voor gegevensbescherming' of 'Data
Protection Officer' (hierna "DPO"): Marc Van Rymenant.
De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nationale en
supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.
U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: harmoniceggantwerp@gmail.com
9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens door Harmonic Egg Antwerp.
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het
volgende adres: harmoniceggantwerp@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie
van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Borsbeeksebrug 34, 2600 Berchem
10. Klachten
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn
persoonsgegevens door Harmonic Egg Antwerp, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die
bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg van zijn woonplaats.
11. Cookies
De website maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de website te onderscheiden. Dit maakt
het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de website en de
inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.
a. Algemene principes
Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt
geplaatst bij het bekijken van de website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies
herkent de server het apparaat van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Harmonic Egg Antwerp
samenwerkt.
Sommige van de cookies die gebruikt worden door Harmonic Egg Antwerp zijn noodzakelijk voor
de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.
De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.
Door gebruik te maken van de website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van
cookies zoals beschreven in dit artikel.
b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Harmonic Egg Antwerp op de website:
· Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de
communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de
Gebruiker te vergemakkelijken;
· Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk
en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen.
Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de
Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen
zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Harmonic Egg Antwerp ook mogelijk om eventuele bugs
op de website te identificeren en te corrigeren;
· Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde
ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal).
c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die
op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:
· analytische cookies: 1 jaar
· functionele cookies: zolang als nodig
· cookies van derden: 2 jaar
d. Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig
beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de
browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en
zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet
optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.
12. Wijziging van het Privacybeleid
Harmonic Egg Antwerp behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het
Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.
Dergelijke wijzigingen zullen op de Website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om
de tegenwerpelijkheid te waarborgen.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden
voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde met maatschappelijke zetel Justitieplein 1, 9200 Dendermonde.
14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen
met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: Borsbeeksebrug 34, 2600 Berchem.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page