top of page

Algemene Voorwaarden


Harmonic Egg Antwerp is een handelsnaam van Omega Silver BV, Duitsveldbaan 14/0002, 3111 Wezemaal. Het uitbatingsadres voor Harmonic Egg Antwerp is Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen-Berchem, België
KBO/BTW: 0634.800.068
web: www.harmoniceggantwerp.be

web: www.harmoniceggantwerpen.be

E-Mail: harmoniceggantwerp@gmail.com

Telefoon: + 32 (0)498 102 861
(hierna "wij" of "Harmonic Egg Antwerp" of de "Verkoper")


I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door Harmonic Egg Antwerp.
Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de website gebruikte.


2. Website
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute
werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van de website is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Inhoud
Harmonic Egg Antwerp bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
Harmonic Egg Antwerp kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Harmonic Egg Antwerp niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de website verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.
Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Harmonic Egg Antwerp is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.
c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers
1. Registratie
De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op de website hebben voltooid.
Registratie en toegang tot de diensten van de website zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op de website en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.
De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop de website hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.
Elke mededeling van de website en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.
Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.
De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Klantenportaal"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.
De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Klantenportaal.
Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.
Harmonic Egg Antwerp behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van de website te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.
2. Uitschrijven
De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn of haar Klantenportaal te gaan. Dit kan ook door een e-mail te sturen naar harmoniceggantwerp@gmail.com.
3. Links naar andere websites
De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Harmonic Egg Antwerp en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Harmonic Egg Antwerp heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de website. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.
4. Intellectuele eigendom
De structuur van de website, evenals de inhoud, teksten, beelden, foto's, geluiden, video's, enz. waaruit de website is samengesteld of die toegankelijk zijn via de website, zijn eigendom van Harmonic Egg Antwerp of Harmonic Egg Antwerp heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door de website, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Harmonic Egg Antwerp is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op de website zijn aangeduid.
De Gebruiker van de website krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de website en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.
Het is de Gebruiker verboden om op de website gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van de website zouden wijzigen of kunnen wijzigen.
5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, regio Dendermonde.
6. Overige bepalingen
Harmonic Egg Antwerp behoudt zich het recht voor om de website en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Harmonic Egg Antwerp zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Harmonic Egg Antwerp behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot de website of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Harmonic Egg Antwerp niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.


II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de website door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd).
De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.
Harmonic Egg Antwerp behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.
2. Producten en diensten
Via de website stelt de Verkoper de Klant een aanbod van producten en diensten ter beschikking. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde. Met diensten worden losse sessies, abonnementen, packs en promoties van het Harmonic Egg bedoeld.
De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.
De prijzen en belastingen zijn vermeld op de website.
Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Harmonic Egg Antwerp, erkent de klant en/of de gebruiker dat hij/zij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat deze hem/haar tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij/zij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan.
3. Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.
Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.
4. Abonnementen
Volgende voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement:
De minimumlooptijd bedraagt 1 jaar
Na verloop van deze periode wordt de overeenkomst NIET automatisch verlengd. Indien u dit wel wil, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.
De Klant heeft de keuze om maandelijks ofwel contant ofwel digitaal ofwel via domiciliëring te betalen. Dit wordt bij het aangaan van het abonnement (schriftelijk) aangegeven door de Klant.
De abonnementsovereenkomst kan ten allen tijde worden verbroken of opgezegd. De klant betaald dan een éénmalige verbrekingsvergoeding van 120euro.
Ongebruikte sessies van abonnementen verschuiven niet naar de volgende maand
5. Online afspraken/bestellingen
De Klant heeft de mogelijkheid om online een afspraak of een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.
Om zijn afspraak/ bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.
Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.
6. Bevestiging en betaling van de bestelling
De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.
a. Betaling
De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Betalingen gebeuren online via bancontact, visa of mastercard. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.
De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Verkoper is gewezen op de te late betaling en de Verkoper de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen., na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende
€ 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De Verkoper kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
b. Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen.
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.
7. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.
8. Annulatie
Indien de Klant niet aanwezig kan zijn of de sessie op afstand kan niet doorgaan, kan de sessie tot maximum 48 uur voor de sessie start, geannuleerd en opnieuw ingepland worden, anders wordt de volledige sessie aangerekend. Annuleren kan alleen via email of telefonisch, niet op een andere manier. Betalingen worden niet teruggestort. De Klant mag de sessie wel aan iemand anders geven of inruilen voor een cadeaubon.
9. Levering producten
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:
Standaardlevering: 6 - 8 werkdagen. Leveringen naar het buitenland kunnen langer duren.
De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.
a. Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
b. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.
Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
c. Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:
Retourzending van het product per post binnen 14 dagen na de datum van levering van de bestelling naar het volgende adres: Dorp 9, 9280 Denderbelle.
Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.
De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.
10. Garanties
De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.
11. Herroepingsrecht
Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.
a. Terugzending en terugbetaling
Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.
De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.
De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.
b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.
12. Gegevensbescherming
De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.
De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website.
13. Overmacht
Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.
14. Onafhankelijkheid van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen te Dendermonde.
16. Aansprakelijkheid
De Klant is aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen. Harmonic Egg Antwerp stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de sessies.
17. Disclaimer
De verklaringen, diensten of producten, die via deze website of door Harmonic Egg Antwerp worden aangeboden, zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Getuigenissen met betrekking tot de technologie worden vrijwillig gegeven en vertegenwoordigen niet de meningen van Harmonic Egg Antwerp. De diensten die door Harmonic Egg Antwerp worden geleverd, zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page